Soorten schoolkosten

Er zijn drie soorten schoolkosten:
 1. Kosten voor het lesmateriaal. Hieronder vallen de leerboeken, werkboeken en licenties voor digitaal lesmateriaal. Deze kosten komen voor rekening van de school.
 2. Kosten voor materialen die persoonsgebonden zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gymkleding, agenda of schriften. Ook zaken die meerdere leerjaren gebruikt kunnen worden, zoals woordenboeken, atlas, rekenmachine, e.d. behoren tot deze categorie. Deze kosten komen voor rekening van de ouders.
 3. Kosten voor activiteiten waar de school geen geld van de overheid voor ontvangt. Dit betreft, excursies, introductiekampen, buitenlandreizen en vieringen. Voor deze kosten vragen we een deelnemersbijdrage. 

Ouderbijdragen

Voor de kosten voor materialen en activiteiten (onderdeel 2 en 3 van de schoolkosten) vragen we een bijdrage van u. Uw bijdrage is nodig om een gevarieerd en kwalitatief goed onderwijsaanbod mogelijk te maken. De hoogte van deze bijdragen wordt vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Voor het schooljaar 2019-2020 gaat het om de volgende bijdragen:

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt € 70,-.
Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
 • € 33,- voor verbruiksmaterialen
  Van dit bedrag betaalt de school woordenboeken en atlassen die in de les gebruikt kunnen worden, materialen voor practica, kunstvakken, het proefwerkpapier, enz. 
 • € 22,- voor activiteiten
  Hiermee worden de kosten voor vieringen, diploma-uitreikingen en enkele sport- en culturele activiteiten, excursies en projecten betaald.
 • € 15,- voor de ouderraad
  De ouderraden van de verschillende vestigingen dragen regelmatig bij aan aanschaf van extra voorzieningen of aan activiteiten om zo een aantrekkelijk aanbod voor onze leerlingen te realiseren. Om dit mogelijk te maken vragen ook zij een vrijwillige bijdrage van u. 

Borg kluisje

Alle leerlingen krijgen een kluisje om hun schoolboeken, jas en andere waardevolle spullen in op te kunnen bergen. Voor het gebruik van het kluisje wordt geen huur gevraagd. Wel vragen we eenmalig een borg van € 10,- voor het kluisje. Bij verlies van de sleutel moet het slot vervangen worden. Dit wordt uit de borg betaald. Als de leerling de school verlaat, ontvangt hij/zij bij inleveren van de sleutel de borg retour.

Deelnemersbijdragen

Jaarlijks ontvangt u een overzicht van de verschillende activiteiten die in het schooljaar georganiseerd worden. Daarnaast zijn er ook activiteiten die de leerlingen op eigen initiatief ondernemen. Dit zijn activiteiten in het kader van LOB (bezoeken van open dagen van HBO en universiteiten), CKV (bezoeken van musea en voorstellingen) en PWS (activiteiten in het kader van het onderzoek voor het profielwerkstuk). We streven ernaar de kosten voor de activiteiten zo laag mogelijk te houden. Sommige zijn gratis, voor een aantal excursies zijn er alleen vervoerskosten en bij de grotere reizen zijn er kosten voor reis, verblijf, entrees en maaltijden. Bij deelname aan een activiteit worden deze kosten in rekening gebracht. In het geval u besluit uw zoon of dochter niet aan de activiteit te laten deelnemen, zorgt de school voor een alternatief programma. 

Inning schoolkosten

Voor het innen van de schoolkosten maken we gebruik van Schoolloket. Dit systeem biedt u de mogelijkheid om de betalingen via iDEAL te doen en geeft een overzicht van de betalingen. 
 

Verzekering

De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering en sluit voor elke leerling een ongevallenverzekering af. De verzekering geldt voor de leerlingen alleen tijdens de schooluren en activiteiten waarbij sprake is van begeleiding van docenten. Voor (buitenlandse) schoolreizen heeft de school een doorlopende reisverzekering. Wij adviseren om zelf nog een aanvullende reis- en /of annuleringsverzekering af te sluiten voor buitenlandse reizen. 

Tegemoetkoming schoolkosten

Voor leerlingen van achttien jaar en ouder geldt de regeling Tegemoetkoming scholieren. Deze tegemoetkoming moet drie maanden voor de achttiende verjaardag aangevraagd worden. Het formulier kan gedownload worden via www.duo.nl.
Als het gezinsinkomen op of net boven het bijstandsniveau ligt is het mogelijk in aanmerking te komen voor extra tegemoetkoming van de schoolkosten. Kijk voor meer informatie op www.provinciegroningen.nl voor uw mogelijkheden bij het provinciaal studiefonds. 

Stichting Leergeld Hogeland

Vanaf 1 januari 2018 werken de BMWE-gemeenten met het zogenaamde kindpakket. In dit pakket zijn alle regelingen ondergebracht voor kinderen van minima, jonger dan 18 jaar. Dit betreft onder andere een vergoeding voor een fiets, laptop of de kosten van een schoolreisje. 
Meer informatie is te vinden in onze folder en www.hethogeland.nl

Contactgegevens