Veel gestelde vragen over het Hogeland College Uithuizen


Wat is daltononderwijs?

In het daltononderwijs wordt gewerkt op basis van de ideeën van de Amerikaanse grondlegger Helen Parkhurst. Op een daltonschool leren leerlingen zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Er wordt gewerkt met daltontaken en leerlingen krijgen de vrijheid om zelfstandig hun taken te plannen en te maken. Daarbij mogen ze samenwerken met klasgenoten. 
In de daltontaak staan, naast de opdrachten die elke leerling moet maken, ook extra opdrachten die een leerling kan maken. 
Elke leerling heeft een aantal daltonuren per week. In deze uren werkt de leerling aan daltontaken. De leerling kiest van tevoren het vak waarvoor hij/zij aan het werk gaat. De verantwoordelijkheid ligt dus bij de leerling.
Naast zelfstandig werken, samenwerken en het nemen van verantwoordelijkheid is reflecteren een van de kernwaarden van het daltononderwijs. Nadenken over je eigen werk en gedrag en daarvan leren is een belangrijke vaardigheid. 

Hoe groot zijn de klassen? 

Voor de brugklassen voor kader beroepsgericht, tl en tl-havo hanteren we een aantal van 25 leerlingen. Dit is ook afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Voor de basis beroepsgerichte brugklas streven we naar 15 leerlingen. 

Hoe worden de klassen samengesteld? 

Wanneer er sprake is van een enkelvoudig advies of een bewuste keuze voor een bepaald niveau, dan wordt uw kind in deze brugklas geplaatst. Is er sprake is van een gecombineerd advies (bijvoorbeeld kader/tl) dan plaatsen we uw kind bij voorkeur in de klas met het hoogste advies. Bij de indeling van de klassen proberen we rekening gehouden met de wens van de kinderen om bij elkaar in de klas te komen en waar de kinderen vandaan komen. Dat laatste maakt het mogelijk om samen naar school te fietsen. 

Wat is kenmerkend voor de tl/havo-klas?

Leerlingen in de tl-havo-klas krijgen les op tl/havo-niveau. Ook de methodes en toetsen zijn op dit niveau. Verder krijgen de leerlingen vakoverstijgende havo-projecten. Op deze manier kan de leerling zich op een positieve manier ontwikkelen en wordt hij/zij maximaal uitgedaagd, met als doel een eventuele overstap naar de havo.

Is er ook extra taal- en rekenondersteuning voor de leerlingen? 

Ja, wanneer na een screening in klas 1 blijkt dat er taal-rekenachterstanden zijn, kunnen leerlingen extra ondersteuning krijgen. 

Is er begeleiding als het gaat om studievaardigheden?

Ja, dit gebeurt voornamelijk tijdens de mentorlessen. Tijdens deze lessen wordt onder andere aandacht bestaat aan plannen van werk, het omgaan met de daltonuren, zelfstandig leren, samenvatten, leren voor een toets, reflecteren en doelen stellen.

Wat is de rol van de mentor? 

De mentor is voor de leerlingen en hun ouders het eerste aanspreekpunt. De mentor voert gesprekken met de leerlingen over het welbevinden, de resultaten en andere relevante zaken. Tijdens de mentoruren praat de mentor met de klas over de omgang met elkaar, maar besteedt ook aandacht aan praktische zaken als een lesroosterwijziging.

Hoe lang zijn de lesuren en hoe lang duurt een lesdag? 

Een lesuur duurt 40 minuten en een lesdag begint om 8.15 uur en duurt tot maximaal 15.40 uur. In de brugklas duren de meeste dagen echter tot 13.40 of 14.20 uur. Alle leerlingen hebben tegelijk pauze (twee keer op een dag). 

Zijn er ook tussenuren? 

In het lesrooster van de onderbouw komen geen tussenuren voor. Bij ziekte van een docent proberen we het uur op te vangen. Dit doen we met eigen docenten, die daar speciaal daarvoor uren in het eigen rooster hebben staan. Leerlingen kunnen onder begeleiding van een docent rustig doorwerken aan hun daltontaken.

Waar kan ik het lesrooster en de cijfers vinden? 

We werken met een leerlingvolgsysteem Magister. Hierin worden de cijfers en de presentie van de leerlingen bijgehouden. Ook staan in Magister alle daltontaken/studiewijzers.
Daarnaast werken alle leerlingen met het platform Leerlingbespreking.nl. De docenten geven daar een aantal keer per jaar hun feedback aan de leerlingen.

Wordt er rekening gehouden met dyslexie? 

Alle leerlingen in klas 1 worden gescreend op dyslexie. Is er sprake is van dyslexie, dan wordt er per leerling gekeken wat de ondersteuningsbehoefte is. Indien nodig kunnen de leerlingen gebruikmaken van het ondersteuningsprogramma Alinea. 

Mijn kind heeft bijvoorbeeld ASS en vindt het heel moeilijk om te plannen en te structureren. Hoe gaat de school hiermee om? 

Wij hebben op school een Check in-Check out. Leerlingen kunnen hier persoonlijke begeleiding krijgen in het aanbrengen van structuur in de schoolweek en het schoolwerk. Met de betreffende leerlingen en ouders worden hierover afspraken gemaakt.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met r.jansen@hogeland.nl .

Hoe wordt er beoordeeld in de brugklassen? 

In alle brugklassen werken de leerlingen aan het begin van het schooljaar op één niveau (basis, kader, tl of tl/havo). Er wordt regelmatig gekeken of een leerling een hoger niveau kan werken. Opstromen naar een hoger niveau is dan natuurlijk mogelijk. De mentor speelt hierbij een belangrijke rol.

Wat organiseert de school verder nog? 

We hebben onder andere een uitwisseling met een school in Augustfehn, er zijn onderbouwfeestjes, elk jaar zijn er meerdere sportdagen en diverse uitstapjes met de klas. Ook doen we jaarlijks mee aan de Olympic Moves.
Om de twee jaar organiseren we de ‘Anders-dan-anders dagen’. Gedurende vier dagen volgen leerlingen een keuzeprogramma met verschillende sportieve en creatieve workshops. En een keer in de twee jaar wordt er theaterspektakel voorbereid en opgevoerd. In klas 3 is er de grote buitenlandse reis.

Wat zijn talenturen? 

In de onderbouw hebben de leerlingen elke week twee talenturen, waarin de leerlingen de ruimte krijgen om hun eigen talenten te ontwikkelen. Ze kunnen dan kiezen uit de talentgroepen sport, drama, muziek en kunst. De leerlingen hoeven er niet supergoed in te zijn, maar ze het wel leuk vinden en er actief aan deelnemen. 

Waar kunnen de leerlingen hun (waardevolle) spullen opbergen?

Aan het begin van het schooljaar krijgt elke leerlingen een kluisje toegewezen. Hiervoor vragen we € 10,- borg. Deze is eenmalig voor de hele schooltijd. 

Heeft u nog een andere vraag? Neem dan contact op met de onderbouwcoördinator Jaap Jan Slob.


Contactgegevens