Meedenken en meepraten


Ouderraad

In de ouderraad zitten ouders die mee willen denken over de school. Zij zorgen ervoor dat de contacten tussen thuis en de school zo goed mogelijk verlopen, zijn behulpzaam bij activiteiten en feestelijkheden en verzorgen thema-avonden voor ouders. De ouderraad kan door de directie gevraagd worden om advies, maar kan ook zelf ongevraagd de directie adviseren. Ouders met vragen en/of problemen kunnen bij de ouderraad terecht (orwarffum@hogeland.nl).
De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. Ze beginnen om 19.00 en vinden plaats in de personeelskamer van de school. Als u een vergadering wilt bijwonen kunt u dat melden via genoemd mailadres.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met het beleid van de school. De MR mag over alle aangelegenheden meepraten. Bij belangrijke beslissingen van de schoolleiding is vooraf advies of instemming van de MR nodig. Het Hogeland College heeft voor de drie vestigingen één MR. De medezeggenschap is geregeld in het MR-reglement.
U kunt contact leggen met de MR via mr@hogeland.nl

Ouderklankbordgroep

In de ouderklankbordgroep denken ouders mee over onderwerpen als organisatie, communicatie, innovatie, actualiteit, zorg en eigen onderwerpen. Hiermee willen we de ouderbetrokkenheid vergroten, het onderwijs en de communicatie verbeteren en zo goed mogelijk inspelen op actuele ontwikkelingen in de regio. Op dit moment is er één ouderklankbordgroep voor de hele school, dus voor alle leerjaren. Indien handig, splitst de groep zich wel eens om specifieke onder- en bovenbouwthema’s te bespreken. De vergaderingen beginnen om 19.00 uur en vinden plaats in de personeelskamer van de school. 
Wilt u zich aanmelden voor de ouderklankbordgroep, dan kunt u een mail sturen met uw naam, adres en telefoonnummer naar Sipke Saakstra a.i. (s.saakstra@hogeland.nl).

Contactgegevens