Klachtenregeling 


Klachtrecht

Wij stellen het op prijs als u ons niet alleen laat weten wat er goed gaat, maar ook wat er beter kan. Bijna altijd kunnen we samen tot een oplossing komen. Een heel enkele keer lukt dat niet.  In dat geval hebben wij een klachtenregeling voor een zorgvuldige behandeling van klachten. 

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten

Met ongewenste intimiteiten bedoelen we alle handelingen, gedragingen en uitingen in de seksuele of affectieve sfeer die de leerling als ongewenst of kwetsend ervaart. De leerling kan met een dergelijke klacht terecht bij een docent, de mentor, de coördinator, een vertrouwenspersoon of een lid van de schoolleiding. 
Afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht kan deze ook worden voorgelegd aan de onafhankelijke klachtencommissie van de GGD Groningen, Stad en Ommelanden. Deze klachtencommissie stelt een onderzoek in en rapporteert aan het bestuur en de schoolleiding.

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenscommissie van Het Hogeland College bestaat uit zes personen, waarvan twee in Uithuizen, namelijk de heer P. Brekhof en mevrouw F. Dijkhuis. Leerlingen en ouders die klachten en/of zaken vertrouwelijk willen bespreken en dat niet direct met docenten of directie willen doen kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen. 

Contactgegevens