Klachtenregeling 


Klachtrecht

Wij stellen het op prijs als u ons niet alleen laat weten wat er goed gaat, maar ook wat er beter kan. Bijna altijd kunnen we samen tot een oplossing komen. Een heel enkele keer lukt dat niet.  In dat geval hebben wij een klachtenregeling voor een zorgvuldige behandeling van klachten. 

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten

Met ongewenste intimiteiten bedoelen we alle handelingen, gedragingen en uitingen in de seksuele of affectieve sfeer die de leerling als ongewenst of kwetsend ervaart. De leerling kan met een dergelijke klacht terecht bij een docent, de mentor, de coördinator, een vertrouwenspersoon of een lid van de schoolleiding. 
Afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht kan deze ook worden voorgelegd aan de onafhankelijke klachtencommissie van de GGD Groningen, Stad en Ommelanden. Deze klachtencommissie stelt een onderzoek in en rapporteert aan het bestuur en de schoolleiding.

Vertrouwenspersonen

Het Hogeland College heeft voor leerlingen en ouders een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Als je klachten hebt over ongewenst gedrag op school en je hebt het gevoel dat je daarvoor niet terecht kunt bij je mentor/coach, docent of coördinator, kun je contact zoeken met Dhr. H. (Herman) Tuning (htuning@ziggo.nl, of 06 55 281 810). Hij kan je bijstaan en adviseren bij klachten over ongewenst gedrag op school. Je mag de vertrouwenspersoon rechtstreeks benaderen.

Contactgegevens