2.6 Rapporten, overgangsnormen en examens

Geplaatst in: 02. Warffum: onderwijs
Gedurende het hele jaar kun je via Magister je schoolresultaten bekijken. Je krijgt vier keer per jaar, na een periode van negen weken, een rapport mee naar huis: half november, half februari, half april, en eind juni/begin juli. Op het rapport staat per vak:
  • een voortschrijdend gemiddelde (ook via Magister in te zien).
  • een jaarcijfer (het gemiddelde van alle tot dan toe behaalde cijfers vanaf het begin van het schooljaar).

De jaarcijfers op het vierde rapport zijn de eindcijfers en medebepalend voor de overgang. In de bovenbouw havo/vwo wordt alleen een overgangsrapport uitgereikt.

Overgangsnormen

Aan de hand van vastgelegde regels en normen bepalen we of je over kunt gaan naar de volgende klas. De overgangsnormen voor de bovenbouw vind je in het Examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA wordt voor 1 oktober van het schooljaar uitgereikt aan de havo-leerlingen van klas 4 en 5 en de vwo-leerlingen van klas 4, 5 en 6. Het PTA staat ook op Magister. De overgangsnormen en de examenreglementen zijn hieronder in te zien.

Revisie

Als je ouders en jij vinden dat er een fout is gemaakt bij het nemen van de overgangsbeslissing, dan is het mogelijk om de rector-bestuurder te verzoeken de beslissing door de docentenvergadering te laten heroverwegen. Dit revisie-verzoek moet aan twee voorwaarden voldoen voordat het in behandeling kan worden genomen:
  • Het verzoek moet uiterlijk de laatste woensdag voor de zomervakantie schriftelijk of per mail bij de rector-bestuurder of de betrokken conrector zijn ingediend.
  • Het schriftelijke verzoek moet nieuwe feiten en gegevens bevatten die van invloed zouden zijn geweest op de rapportcijfers.

Schoolexamen en centraal eindexamen

Het examen bestaat uit een schoolexamen (SE) en centraal eindexamen (CE). Een aantal vakken heeft alleen een SE. Voor andere vakken geldt dat bepaalde onderwerpen worden geëxamineerd in het SE en de overige onderwerpen in het CE. Het SE omvat naast de toetsen ook een profielwerkstuk en praktische opdrachten. In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) wordt onder andere aangegeven voor welk vak welke toetsen worden afgenomen.

Examendata

Voor de schriftelijke centrale examens (CE):

  • 1e tijdvak van donderdag 12 mei tot en met maandag 30 mei 2022
  • 2e tijdvak van maandag 20 juni tot en met donderdag 23 juni (herkansingen)