Schoolkosten

Geplaatst in: 12. Schoolkosten

Gratis schoolboeken

De schoolboeken zijn gratis. Voor het gebruik van de boeken betaal je voor de hele schoolperiode een borg van € 75,-. Belangrijk is dat je de boeken netjes houdt. Je moet ze kaften en je mag er geen aantekeningen in maken. Gebruik een schooltas die de boeken goed beschermt. Aan het einde van het jaar lever je de boeken weer in. Eventuele schade aan de boeken moet je vergoeden. De vergoeding wordt verrekend met de borg die vervolgens weer moet worden aangevuld tot € 75,-. De te bestellen boeken staan op de boekenlijst die je in juni ontvangt. De boeken worden in de zomervakantie thuis afgeleverd.

Soorten schoolkosten

Er zijn drie soorten schoolkosten:
  1. Kosten voor het lesmateriaal. Hieronder vallen de leerboeken, werkboeken en licenties voor digitaal lesmateriaal. Deze kosten komen voor rekening van de school.
  2. Kosten voor materialen die persoonsgebonden zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gymkleding, agenda of schriften. Ook zaken die meerdere leerjaren gebruikt kunnen worden, zoals woordenboeken, atlas, rekenmachine, e.d. behoren tot deze categorie. Deze kosten komen voor rekening van de ouders.
  3. Kosten voor activiteiten waar de school geen geld van de overheid voor ontvangt. Dit betreft, excursies, introductiekampen, buitenlandreizen en vieringen. Voor deze kosten vragen we een deelnemersbijdrage. 

Ouderbijdragen

Voor de kosten voor materialen en activiteiten (onderdeel 2 en 3 van de schoolkosten) vragen we een bijdrage van je ouders. Deze bijdrage is nodig om een gevarieerd en kwalitatief goed onderwijsaanbod mogelijk te maken. De hoogte van deze bijdragen wordt vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Voor het schooljaar 2019-2020 gaat het om de volgende bijdragen:

Vrijwillige ouderbijdrage 

De ouderraden van de verschillende vestigingen dragen regelmatig bij aan aanschaf van extra voorzieningen of aan activiteiten om zo een aantrekkelijk aanbod voor onze leerlingen te realiseren. 
De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt € 70,-.
Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
  • € 33,- voor verbruiksmaterialen
    Van dit bedrag betaalt de school woordenboeken en atlassen die in de les gebruikt kunnen worden, materialen voor practica, kunstvakken, het proefwerkpapier, enz. 
  • € 22,- voor activiteitenHiermee worden de kosten voor vieringen, diploma-uitreikingen en enkele sport- en culturele activiteiten, excursies en projecten betaald.
  • € 15,- voor de ouderraad

Borg kluisje

Alle leerlingen krijgen een kluisje om hun schoolboeken, jas en andere waardevolle spullen in op te kunnen bergen. Voor het gebruik van het kluisje wordt geen huur gevraagd. Wel vragen we eenmalig een borg van € 10,- voor het kluisje. Bij verlies van de sleutel moet het slot vervangen worden. Dit wordt uit de borg betaald. Als je de school verlaat, ontvangt je bij inleveren van de sleutel de borg retour.

Deelnemersbijdragen

Jaarlijks ontvangen je ouders een overzicht van de verschillende activiteiten die in dat schooljaar georganiseerd worden. Daarnaast zijn er ook activiteiten die leerlingen op eigen initiatief ondernemen. Dit zijn bijvoorbeeld activiteiten in het kader van LOB (bezoeken van open dagen van MBO, HBO en universiteiten), CKV (bezoeken van musea en voorstellingen) en PWS (activiteiten in het kader van het onderzoek voor het profielwerkstuk). 
We streven ernaar de kosten voor de activiteiten zo laag mogelijk te houden. Voor een aantal excursies zijn er alleen vervoerskosten en bij de grotere reizen zijn er kosten voor reis, verblijf, entrees en maaltijden. Bij deelname aan een activiteit worden deze kosten in rekening gebracht. In het geval jij en je ouders besluiten om niet aan de activiteit deel te nemen, zorgt de school voor een alternatief programma. 

Schoolloket

De genoemde schoolkosten worden geïnd via een digitaal systeem, het zogenaamde Schoolloket. Dit systeem biedt u de mogelijkheid om de betalingen via iDEAL te doen en geeft een overzicht van de betalingen. 
Het door de ouders opgegeven mailadres of gebruikersnaam is de inlognaam. Wachtwoord vergeten? Dan kan een nieuw wachtwoord aangevraagd worden.