Hier ben je:

Het onderwijs

Vier leerwegen
In Uithuizen word je opgeleid voor het vmbo. De afkorting vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs. Het vmbo duurt in totaal vier jaar.
In het vmbo kennen we verschillende niveaus, namelijk:
tl : de theoretische leerweg
gl : de gemengde leerweg
kb : de kaderberoepsgerichte leerweg
bb : de basisberoepsgerichte leerweg
Op onze vestiging in Uithuizen wordt de gemengde leerweg nog niet aangeboden.

De onderbouw
Wij plaatsen leerlingen op basis van het advies van de basisschool. In de tweejarige brugperiode zitten onze leerlingen in een tl-havo, een tl-kader, een kader-basis of een lwoo-klas. Als blijkt dat een leerling niet op het juiste niveau zit, kan na overleg van klas worden gewisseld. In het tweede jaar bereiden de leerlingen zich samen met hun mentor en de decaan voor op de keuze van de sector die zij in de bovenbouw gaan volgen. Dan wordt ook duidelijk welke leerweg de leerling definitief gaat doen.

Projectklas lwoo
Het lwoo is bedoeld voor leerlingen die het vmbo wel aankunnen, maar extra ondersteuning nodig hebben. Wij bieden lwoo-leerlingen de eerste twee leerjaren een vertrouwde omgeving in een aparte, kleine projectklas met hun eigen docent.Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht. De lessen zijn praktischer van aard en de leerlingen leren de lesstof toepassen in de ‘echte wereld’, zoals bij de maatschappelijke stage.

Tl-havo
De tl-havo klas is een aparte klas, bedoeld voor leerlingen met een tl-advies en plusprofiel. Deze leerlingen worden meer uitgedaagd door theorie dan door praktijk. In de eerste twee leerjaren krijgen de leerlingen extra Frans, Engels en Beeldende Vorming. Daarnaast wordt verdiepingsstof uit TL-havo methodes aangeboden en wordt er getoetst op havoniveau. Wekelijks is er een projectmiddag aan de hand van een thema.
In de vierde klas kunnen deze leerlingen in zeven of acht vakken examen doen. Bovendien krijgen ze extra grammatica bij de talen, onderzoeksvaardigheden bij de exacte vakken en een masterclass in daltontijd. De leerlingen in de TL-havoklas hebben minder daltonuren en meer huiswerk. Ook is er veel aandacht voor projectmatig werken. Zo leren de leerlingen vaardigheden die ze op de havo goed kunnen gebruiken.

De bovenbouw
In de bovenbouw leiden we onze leerlingen breed op, zodat ze na het vmbo nog alle kanten op kunnen. We plaatsen de leerlingen bij de overgang van de tweede naar de derde klas in de definitieve leerweg.
Halverwege de derde klas kiest een leerling de definitieve sector en afdeling. De leerlingen voor de beroepsgerichte vakken maken een definitieve keuze uit de profielvakken. Wij bieden daarbij aan:
PIE : Produceren, Installeren en Energie
M&T : Mobiliteit en Transport
D&P : Dienstverlening en Producten
Z&W : Zorg en Welzijn
Elk profielvak bestaat uit vier profielmodules. Daarnaast kiest een leerling ook nog vier keuzevakken. 

Leren in de praktijk
Praktijklessen zijn een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Praktijk is voor ons een breed begrip. Het gaat niet alleen om ‘werken met je handen’, maar ook om communiceren, organiseren en samenwerken. Onze leerlingen krijgen in een moderne leeromgeving de gelegenheid om hun kennis, houding en vaardigheden in de praktijk verder te ontwikkelen.
We beschikken over een mooie techniekhal en een prachtige afdeling Zorg & Welzijn. Leerlingen die voor een kader- en basisberoepsgerichte leerweg kiezen, krijgen hier hun praktijklessen.
 
Leren op locatie
Onze leerlingen leren in samenhang met de omgeving buiten school. Wij vinden het belangrijk dat ze hun op school verworven kennis en vaardigheden in de praktijk kunnen toepassen en verder ontwikkelen. Excursies en leren op locatie bij bedrijven is dan ook onderdeel van het lesprogramma.
PrintPagina printen