Hier ben je:

Ondersteuning

Wij vinden dat leerlingen kansen moeten hebben. Immers, niemand weet hoe een twaalfjarige zich precies gaat ontwikkelen. We letten er daarom goed op, dat we leerlingen zo hoog en zo breed mogelijk opleiden en dat ze het niveau halen dat ze aankunnen. Ook vinden we het belangrijk dat onze leerlingen speciale talenten ontwikkelen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld kiezen voor tl havo.

Passend Onderwijs
We stellen hoge eisen, maar we rekenen het ook tot onze taak dat we leerlingen ondersteunen. Met de invoering van Passend Onderwijs hebben scholen zorgplicht gekregen. Dit betekent voor ons dat we streven naar een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor alle leerlingen. Wanneer dit niet lukt op onze school, gaan we samen in overleg met ouders op zoek naar een passende onderwijsplek. Verder werken we samen met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en de jeugdhulpverlening om de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg zo goed mogelijk te waarborgen.
Wat wij als school kunnen bieden aan passend onderwijs staat in het ondersteuningsprofiel dat ouders kunnen opvragen bij de school. Meer informatie over Passend Onderwijs is te vinden op de website van Passend Onderwijs Groningen.
                            
Ondersteuning voor iedereen
Om de ondersteuning voor alle leerlingen zo goed mogelijk te geven, heeft elke leerling een mentor, die hem of haar begeleidt. Een leerling kan met alle vragen en opmerkingen bij zijn mentor terecht en voor de ouders geldt hetzelfde. Verder bieden we studiebegeleiding en huiswerkondersteuning in alle leerjaren en afdelingen, waarbij we leerlingen geleidelijk aan wel steeds zelfstandiger laten worden. Natuurlijk houden we altijd een vinger aan de pols en blijven we extra helpen als een leerling het moeilijk heeft of iets ingewikkeld vindt. Daarnaast wordt er ook extra uitdaging geboden voor leerlingen in de vorm van Honours Courses. Ook zorgen we voor een goede begeleiding bij de verschillende keuzes die de leerling in de loop van zijn schoolloopbaan moet maken.

Extra ondersteuning
Bij alle leerlingen nemen we in de eerste klas een lees- en spellingtest af, omdat blijkt dat sommige makkelijk lerende kinderen op de basisschool eventuele dyslexie nog kunnen compenseren. Dit lukt meestal niet meer als ze meer talen moeten leren of grotere stukken tekst moeten bestuderen. Bij wie na deze screening een vermoeden van dyslexie bestaat, krijgt een vervolgtest. Bij vaststelling van dyslexie wordt de leerling begeleid en kan gebruik maken van extra faciliteiten, zoals extra tijd bij toetsen of Kurzweil (een spraak-synthese programma dat de leerling ondersteunt bij het lezen en spellen van teksten). Daarnaast bieden we begeleiding voor de leerlingen met sociaal emotionele- en/of gedragsproblematiek, zoals ASS of faalangst. Om deze leerlingen goed te kunnen begeleiden is er vooraf altijd contact met de ouders en als dat nodig is met de basisschool. Onze ondersteuningsco÷rdinatoren zorgen bij deze leerlingen voor een passend plan van aanpak.
Voor leerlingen die zich wat onzeker voelen in sociale situaties is er bovendien een training van sociale vaardigheden (Rots en Water) mogelijk.
 
 
PrintPagina printen